Strona internetowa www.świadectwoenergetyczne24h.pl przestrzega prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez stronę certyfikat-energetyczny24.pl oraz usług przez nią oferowanych kupowanych za pomocą jego sklepu internetowego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługi dostępne pod adresem internetowym www.świadectwoenergetyczne24h.pl oraz marką pod nią występującą „Świadectwoenergetyczne24h.pl” prowadzony jest przez MAJT Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy: 59-220 Legnica, ul. Piekarska15/12 ( adres do doręczeń: 59-220 Legnica, ul. Piekarska15/12 ), wpisaną do KRS pod numerem 0000973850, NIP: 691-256-19-61 REGON: 522320380,numer telefonu kontaktowego: +48 500 666 522.
Korzystanie ze usług strony Internetowej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Konsument, Wymagań Technicznych.

Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających z Usług strony i jego sklepu internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na wybraną usługę.

Informacje prezentowane na stronie, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Definicje zawarte w Regulaminie oznaczają:

– REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez stronę www.świadectwoenergetyczne24h.pl za pośrednictwem jej Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta „Świadectwoenergetyczne24h.pl”.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344, ze zm.).

– www.świadectwoenergetyczne24h.pl – MAJT Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy: 59-220 Legnica, ul. Piekarska 15/12 ( adres do doręczeń: 59-220 Legnica, ul. Piekarska 15/12 ), wpisaną do KRS pod numerem 0000973850, NIP: 691-256- 19-61 REGON: 522320380 numer telefonu kontaktowego: +48 500 666 522.

– SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca złożenie zamówienia i zakup usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz usług z nimi powiązanymi przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl”, prowadzona przez MAJT Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, dostępna pod adresem internetowym www.świadectwoenergetyczne24h.pl.

– KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie „Świadectwoenergetyczne24h.pl”, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego strony mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

– KONTO – Usługa Elektroniczna, posiadająca indywidualną nazwę (Login ) i Hasło podane przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym www.świadectwoenergetyczne24h.pl, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i oraz innych usług udostępnianych przez www.świadectwoenergetyczne24h.pl. Utworzenie konta nie jest wymagane w przypadku jednorazowego zamówienia, jest dobrowolne i nie jest obligatoryjne aby złożyć zamówienie.

– LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego na stronie www.świadectwoenergetyczne24h.pl podczas tworzenia Konta.

– HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). „Świadectwoenergetyczne24h.pl” zapewnia Klientowi możliwość zmiany Hasła.

– ZAMÓWIENIE – wola Klienta złożona w formie oświadczenia woli wyrażająca bezpośrednią chęć /wolę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi na odległość, składana na stronie www.świadectwoenergetyczne24h.pl oraz jej właściciela z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt bądź Usługę w formie wykonanego nieprefabrykowanego Produktu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta i Usługi konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Usługi. Zamówienie każdego wariantu usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży usługi. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. „Świadectwoenergetyczne24h.pl” może zadawać dodatkowe pytania dotyczące zamawianej usługi wchodzącej lub/i uzupełniającej zakres zamówionej usługi po wykonaniu zapłaty przez klienta – zawarcie umowy sprzedaży na wybraną usługę na stronie.

– UMOWA SPRZEDAŻY – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez portal www.świadectwoenergetyczne24h.pl na rzecz Klienta wykonania usługi za zapłatą według Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki wersji papierowej wykonanego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a „Świadectwoenergetyczne24h.pl” z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po uprzedniej akceptacji Zamówienia przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Usługę, i jej najważniejsze cechy, Cenę, dane techniczne, zakres usługi oraz dodatkowo koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każda Usługa jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

– KOSZYK – usługa, która jest udostępniana każdemu Klientowi, korzystającemu ze Sklepu Internetowego na stronie i polega na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku na wykonanie wybranej usługi – celu zamówienia, wpisania również kodów rabatowych , które umożliwiają obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, następnie wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych zamówionych usług i wszystkich usług łącznie (w tym zamówione koszty wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu wykonania usługi. Koszyk zbiera składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży usługi. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

– USŁUGA/PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa stanowiąca rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a „Świadectwoenergetyczne24h.pl”za zapłatą Ceny. Wszystkie Usługi wykonywane w formie nieprefabrykowanego Produktu prezentowane są w Sklepie Internetowym.

– CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego „Świadectwoenergetyczne24h.pl” tytułem wykonania usługi dla Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowanej w ramach Sklepu Internetowego stanowią inaczej.

– TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio „Świadectwoenergetyczne24h.pl”, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

– USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

– BOK – Biuro Obsługi Klienta „Świadectwoenergetyczne24h.pl”, udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, na temat Produktów, Sklepu Internetowego, Regulaminu ewentualnych aktualnych Promocji, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

– DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

– PROMOCJE – specjalne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, opisane na zasadach w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” w ustalonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

– KONSUMENT – osoba fizyczna bądź firma dokonująca, z przedsiębiorcą – „Świadectwoenergetyczne24h.pl” czynności prawnej będąca równocześnie umocowana prawnie do podawania informacji niejawnych dotyczących szczegółów zamówienia usługi i podejmowania czynności będących nieodłącznym elementem zamówienia na które posiada pełnomocnictwo, reprezentację bądź umowę notarialną.

– KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.).

– USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287, ze zm.) .

– WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne i wymagane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się „Świadectwoenergetyczne24h.pl” , w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji:
(7) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 11.4 lub wyższej, a w zakresie niektórych funkcjonalności także (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. Konto,
b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
d. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;

„Świadectwoenergetyczne24h.pl”dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego niżej wymienione usługi:
a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b. kliknięciu pola „Zarejestruj”.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do „Świadectwoenergetyczne24h.pl”. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się od momentu dodania przez Klienta pierwszego Produktu/ wykonania usługi w formie produktu do Koszyka.
Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, Koszyk zapamiętuje informacje o zamówieniach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki lub Aplikacji, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności usług wybranych przez Klienta Produktów / Usług w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. W przypadku korzystania z Koszyka przez Klientów zalogowanych do Konta za pośrednictwem przeglądarki, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem uruchamianym.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w sposób niezakłócający funkcjonowania „Świadectwoenergetyczne24h.pl” lub Aplikacji (za działanie zakłócające funkcjonowanie „Świadectwoenergetyczne24h.pl” , Sklepu Internetowego lub Aplikacji może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl”w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów, „Świadectwoenergetyczne24h.pl” .

f. terminowej zapłaty w pełnej wysokości Ceny i innych kosztów ustalonych przez Klienta i „Świadectwoenergetyczne24h.pl”

g. terminowego odbioru zamówionych usług w formie papierowej;

h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego należącego do „Świadectwoenergetyczne24h.pl” Treści zabronionych prawem,
w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste, bądź informacji na temat danych technicznych bądź osobistych niezbędnych do wykonania zamówienia, a nie będących w posiadaniu lub w pełnomocnictwie zamawiającego;

i. niepodejmowania działań takich jak:
rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;
• modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Usług.

j. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł. (Jeżeli taka aplikacja jest zrobiona) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Klient w opisie reklamacji powinien podać poniższe informacje: – informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; – żądania Klienta – dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia,
zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

W ramach Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży z „Świadectwoenergetyczne24h.pl” Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Usługi lub w inny właściwy dla danej Usługi sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” umożliwia składanie Zamówień kierowanych do „Świadectwoenergetyczne24h.pl” w Sklepie Internetowym;
W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Usług lub Produktów oraz z uwagi na ich specyfikę, „Świadectwoenergetyczne24h.pl” może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a „Świadectwoenergetyczne24h.pl” następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybraną/ne Usługi lub Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia „Świadectwoenergetyczne24h.pl”

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta lub jego wykonanie albo zalogowanie nie jest dostępne, musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Dane Techniczne Usługi, Dane szczegółowe, dane własnościowe, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, może zostać wprowadzony obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu/ Usługi lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu lub Usługi – niesprefabrykowania;

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” sposobów dostawy oraz sposoby zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

d. Klient przesyła „Świadectwoenergetyczne24h.pl” Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;

e. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami i Usługami;

f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

g. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

W odpowiedzi na Zamówienie do Klienta przesyłana jest automatyczna wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.


Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Klient otrzyma na podany adres e mail wiadomość z:
a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty lub Usługi, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów i Usług wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o nieprzyjęciu wszystkich ofert na Produkty i Usługi, złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Klient otrzyma potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert odpowiedni dział – BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej zostało ono przyjęte. Wówczas Klient może anulować w całości złożone

Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje się w zdaniach poniżej.
W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a „Świadectwoenergetyczne24h.pl” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwracają Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

Klient może być informowany o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez otrzymywanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, za pośrednictwem SMS lub poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku, gdy Klient zawiera Umowę Sprzedaży, wszelkie informacje dotyczące zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym także o statusie realizacji Zamówień na Produkt/y i Usługi są wysyłane Klientom przy użyciu narzędzi i funkcjonalności udostępnianych przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl”. Jeżeli nie wskazano inaczej, nadawcą informacji jest „Świadectwoenergetyczne24h.pl”. „Świadectwoenergetyczne24h.pl” dąży do zapewnienia dostępności Produktów i Usług oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu / Usługi w formie gotowego nieprefabrykowanego Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Ceny, sposoby i koszty dostawy, a także sposoby płatności mogą się od siebie różnić w zależności od tego od rodzaju wybieranej usług bądź produktu w ramach Sklepu Internetowego.
Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT/USŁUGĘ W FORMIE PRODUKTU

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” posiada rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu/Usługi. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
W przypadku nieotrzymania przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o nadaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do

odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem zapłaty, nie zawarcie umowy o kredyt konsumencki w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy – nie dotyczy to jednak Produktów i Usług nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Klient ma obowiązek dostarczyć potrzebnych w formie wypełnienia formularze w terminie od 5-7 dni roboczych od złożenia zapłaty za usługę. W przypadkach nadzwyczajnych ma 14 dni roboczych. Jeżeli nie otrzymamy danych lub odstąpienia od umowy we wskazanym przedziale czasowym
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” rości sobie prawo do potrącenia 50% na rzecz Kupującego. Termin wykonania usługi wynosi 7-14 dni od daty dostarczenia potrzebnych formularzy.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu lub Usługi do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu lub Usługi są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym oraz po potwierdzeniu mailowym zakupu oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt lub Usługę. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty lub Usługi nimi objęte. Zamówienia mogą zostać dostarczone w osobnych różnych terminach.

Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu lub Usługi (termin dostawy) składa się czas przygotowania Usługi lub Produktu oraz czas doręczania wykonanego Produktu przez przewoźnika lub dostawę elektronicznego. (Wysyłka mailem)
Termin dostawy Produktu lub Usługi dla Klienta wynosi maksymalnie 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub Usługi w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
Czas przygotowania Zamówienia (Produktu lub Usługi) do wysyłki przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” prezentowany na podstronie danego Produktu bądź Usługi i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego „Świadectwoenergetyczne24h.pl” należącego do MAJT Sp. z o.o. – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;

b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta wyłącznie formy papierowej wykonanej Usługi – Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu lub wykonanej Usługi przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.


W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.
W przypadku zwiększonego obciążenia na stronie (Zwiększonej ilości zamówień) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy/realizacji zamówienia do 30 dni.

VI. REKLAMACJA

Podstawa i zakres odpowiedzialności „Świadectwoenergetyczne24h.pl” względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt/zrealizowana Usługa ma wadę prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt Usługę bez wad.

W przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży jest „Świadectwoenergetyczne24h.pl” reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. na adres mailowy: [email protected]. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu/Usługi „Świadectwoenergetyczne24h.pl” może zażądać dostarczenia „Świadectwoenergetyczne24h.pl” Produktu/ Usługi razem z reklamacją, w celu umożliwienia „Świadectwoenergetyczne24h.pl” zbadania Produktu/ zrealizowanej Usługi. Jako sposób dostarczenia przez Klienta Produktu/ zrealizowanej Usługi uważa się zeskanowany produkt/ wykonaną usługę w wersji papierowej bądź wersji elektronicznej wysyłanej na adres: swiadecwtoenergetyczne24h.pl.
Jeżeli sprzedany Produkt / Zrealizowana Usługa ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany Produktu / Usługi na wolny/wolną od wad albo usunięcia wady/wad. „Świadectwoenergetyczne24h.pl” jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt/ Usługą na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
Klient może zamiast zaproponowanego przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” usunięcia wady żądać wymiany Produktu / Usługi na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu / Usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu / Usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu/ Usługi wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju występującej wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu / Usługi do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” ustosunkują się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu / Usługi do sprzedawcy, zgodnie z art. 5612w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt / Wykonaną usługę w formie papierowej – Oryginał na koszt sprzedawcy, na adres 59-220 Legnica ul. Piekarska 15/12 .

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu wykonania Usługi Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu / Usługi na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania „Świadectwoenergetyczne24h.pl” do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie „Świadectwoenergetyczne24h.pl” o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

b.http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy prawa konsumenta („Ustawowe prawo odstąpienia”); Zasady odstąpienia od umowy, wyłączenia, terminy wykonania prawa odstąpienia, regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 30.05.2014 roku – o prawach konsumenta. Aby zrezygnować z umiwy poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy , który znajduje się poniżej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.

IX. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl” , w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie (w tym np. Aplikacja jeżeli taka została stworzona przez „Świadectwoenergetyczne24h.pl”) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują
„Świadectwoenergetyczne24h.pl” . Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” oraz poszczególni Partnerzy są co do zasady niezależnymi administratorami danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub wykonania dedykowanego produktu w postaci usługi.
W przypadku, w którym „Świadectwoenergetyczne24h.pl” dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży zawartej z Partnerem (np. w centralnej bazie charakterystyki energetycznej budynków) „Świadectwoenergetyczne24h.pl” zobowiązuje się udostępnić je Partnerowi (np. Ministerstwu Rozwoju i Techniki) po uprzednim umożliwieniu Klientowi weryfikacji aktualności danych osobowych.

W przypadku, w którym „Świadectwoenergetyczne24h.pl” nie dysponuje danymi osobowymi Klienta niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub gdy dane osobowe Klienta, którymi dysponuje „Świadectwoenergetyczne24h.pl”, są nieaktualne, „Świadectwoenergetyczne24h.pl” zobowiązuje się umożliwić Klientowi podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez danego Partnera udostępnianie są w sposób przewidziany przez danego Partnera.

„Świadectwoenergetyczne24h.pl” nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Partnerów jako niezależnych administratorów danych osobowych, w tym za realizację przez Partnerów obowiązków z tym związanych.

W przypadku, gdyby między „Świadectwoenergetyczne24h.pl” a danym Partnerem dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów (w szczególności w zakresie, w jakim „Świadectwoenergetyczne24h.pl” przetwarzać będzie dane Klientów w imieniu i na rzecz Partnera), odbywa się to zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych oraz stosowną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Niniejszy XI punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
,,Świadectwoenergetyczne24h.pl” przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może

nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
W wypadku Klientów niebędących Konsumentami ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez ,,Świadectwoenergetyczne24h.pl” Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
W wypadku Klientów niebędących Konsumentami ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

Ani ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności ,,świadectwoenergetyczne24h.pl”, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy,,świadectwoenergetyczne24h.pl”, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” .
W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” ,,może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2023r.
Umowy zawierane przez „świadectwoenergetyczne24h.pl” zawierane są w języku polskim.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, ,,świadectwoenergetyczne24h.pl” udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail.

,,świadectwoenergetyczne24h.pl” może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
,,świadectwoenergetyczne24h.pl” zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: https:/świadectwoenergetyczne24h.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
,,Świadectwoenergetyczne24h.pl” informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy zawartej z „Świadectwo energetyczne 24h”