Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Obecnie, sporządzania świadectwa energetycznego wymagane jest jedynie przy transakcjach handlowych - sprzedaży lub wynajmie domu lub jego części. W przypadku budownictwa jednorodzinnego praktycznie konieczne będzie, gdy zechcemy sprzedać swój użytkowany już dom lub kupujemy go na rynku wtórnym, bądź od dewelopera.

Świadectwo charakterystyki energetycznej  budynku sporządzane jest w terminie do 5 dni roboczych bądź w formie ekspresowej w ciągu 24h roboczych liczone od momentu otrzymania uzupełnionego poprawnie formularza opisującego nieruchomość wysyłanego na Państwa maila natychmiast po zakupie.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Pod warunkiem, że w domu nie dokonano termomodernizacji i np. wymiany okien, czy modernizacji systemów ogrzewania.

 

Nowe przepisy określają, że od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie ministerstwa rozwoju i technologii - rejestrcheb.mrit.gov.pl

Posiadam wszelkie uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej tj:

- Wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków - wydany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- Ubezpieczenie OC

 Powyższe  dokumenty są załączane do wykonanego świadectwa.

Nowelizacja ustawy   z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane,  dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowe rozwiązania wynikają także z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań. Każdy, kto chce sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie musiał sporządzić ten dokument. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony został obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.  Dokument trzeba dołączyć nowemu nabywcy w momencie sporządzania aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego. Notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Przy zawieraniu każdej umowy najmu, zarówno u notariusza, jak i we własnym zakresie, świadectwo charakterystyki energetycznej należy wręczyć lokatorowi. Informacje  o przekazaniu dokumentu warto zawrzeć w umowie. Co ważne, lokator nie może się zrzec prawa do otrzymania certyfikatu. Właściciel mieszkania musi sporządzić jego charakterystykę energetyczną tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Certyfikat zawiera min:

- dane identyfikacyjne budynku lub jego części;

- szczegółową charakterystykę energetyczną budynku lub jego części;

- zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części ulegnie znaczącej poprawie;

- objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Z certyfikacji energetycznej zwolnione są budynki:

- chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;

- wykorzystywane jako miejsce kultu i/lub działalności religijnej;

- mieszkalne, wykorzystywane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;

- wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;

- przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

- gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Dokumentem prawnym, który reguluje te kwestie jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków.